Till umu.se

Vår verksamhet

International Office har en samordnande funktion inom Umeå universitet, i vår verksamhet återfinns följande områden:

Utbytesprogram och internationella samarbeten

International Office samordnar Umeå universitets deltagande i flertalet program, nätverk och samarbeten, för att stärka relationen med utländska universitet.

Erasmus+

Erasmus+ är ett EU-program som ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Nordplus/Nordlys

Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum.

Linnaeus-Palme

Programmets syfte är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering.

North2North

Utbytesprogrammet är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig till studenter med ett ”arktiskt tema” i sin utbildning. 

Universitetsövergripande avtal

Vid universitetet finns ett antal universitetsövergripande utbytesavtal som ger studenter möjlighet att studera vid ett utomeuropeiskt lärosäte. 

Nordiska centret i Kina och Nordiska centret i Indien

Genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar centren till att knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina och Indien. Studenter har möjlighet att läsa sommarkurser vid centren.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

Mirai

"Mirai"- framtid! är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet.

Utbytesavtal

Vid Umeå universitet finns många avtal med utländska partneruniversitet, de flesta inom Europa. International Office samordnar avtalsprocessen. Avtalen reglerar framförallt student- och lärarutbyten.

Studentutbyte och praktik utomlands

Vi samordnar utbytesstudier för inresande och utresande studenter genom utbytesprogram, nätverk och universitetsövergripande avtall. Utresande studenter kan inom vissa program få stipendium för studier eller praktik utomlands.

Buddyprogrammet

Vi erbjuder alla internationella studenter att delta i Buddyprogrammet. Inom programmet anordnas aktiviteter för att ge internationella studenter möjlighet att lära känna andra studenter och upptäcka den svenska kulturen. Buddyprogrammet ger också Umeåstudenter möjlighet att möta nya kulturer och att utveckla sina språkkunskaper.

International Housing Office

Genom International Housing Office (IHO) förmedlar vi studentrum till inresande utbytesstudenter och avgiftsbetalande studenter.

Lärar- och personalutbyte

Via International Office kan medarbetare söka stipendium för lärar- och personalutbyte genom Erasmus+ och Nordplus. Ett utbyte innebär att "jobbskugga" eller undervisa en period vid ett utländskt lärosäte.

Recruitment and retention

Vi stödjer institutioner i arbetet med internationell studentrekrytering och i arbetet med att vårda internationella alumnrelationer.


Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00

För dig som är medarbetare

Du som är medarbetare vid Umeå universitet kan hitta mer information om internationaliseringsarbetet på Aurora:
Internationaliseringsforum

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev - Nytt om internationella relationer?

Skicka ett mejl till sandra.astrom@umu.se

För dig som är student

Läs mer om utlandsstudier påstudent.umu.se